Ευχή εις τα άγια βρέφη

Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, προαιώνιε Λόγε και Υιέ του Θεού και Πατρός και αχώριστος δύναμις, ου τη ευδοκία και τη συνεργεία του αγίου Πνεύματος εκ Παρθένου γεννηθείς και εκ στόματος νηπίων και θηλαζόντων καταρτισάμενος αίνον' ος τα υπέρ σου αδίκως σφαγιασθέντα απειρόκακα Βρέφη δια του θανάτου αυτών εδόξασας. Νέκρωσον, δεόμεθα σου, εν ημίν πάσας τας κακίας, και τα ψυχοφθόρα πάθη της σαρκός ημών θανάτωσον, διδούς ημίν το μη κατά σάρκα ζην, αλλά κατά πνεύμα' ίνα, τη του βίου ημών ακακία, και τη της πίστεως βεβαιότητι, και τη ειλικρινεία, της προς σε και της προς τον πλησίον αγάπης, δυνηθώμεν της αφέσεως των αμαρτιών επιτυχείν, και μετά πάντων των απ΄αιώνος ευαρεστησάντων σοι, της αιωνίου και αιδίου μακαριότητος καταξιωθώμεν τω ελέει σου απολαύσαι. Ότι ευλογητός εί εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν